🇳🇱  ALGEMENE VOORWAARDEN (scroll down for English)

INHUUR, SAMENWERKINGEN EN ANDERE OPDRACHTEN

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HOUSE OF LOUISE², en een Opdrachtgever waarop HOUSE OF LOUISE² deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HOUSE OF LOUISE², voor de uitvoering waarvan door HOUSE OF LOUISE² derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HOUSE OF LOUISE² en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. Indien HOUSE OF LOUISE² niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HOUSE OF LOUISE² in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van HOUSE OF LOUISE² zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen tenzij anders is aangegeven. HOUSE OF LOUISE² is slechts aan de offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 2. Zolang een offerte/aanbieding van HOUSE OF LOUISE² nog niet is aanvaard door Opdrachtgever, behoudt HOUSE OF LOUISE² zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

 3. HOUSE OF LOUISE² kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.

 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HOUSE OF LOUISE² daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HOUSE OF LOUISE² anders aangeeft.

 6. Indien de Opdrachtgever in zijn order of opdrachtbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/of dergelijke voorwaarden daaraan heeft toegevoegd, dan is HOUSE OF LOUISE² niet verplicht Opdrachtgever opnieuw te verwijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.

 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht HOUSE OF LOUISE² niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen HOUSE OF LOUISE² en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever HOUSE OF LOUISE² derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HOUSE OF LOUISE² dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. HOUSE OF LOUISE² zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap naar de maatstaven van het moment uit te voeren.

 4. Met HOUSE OF LOUISE² gesloten overeenkomsten leiden voor HOUSE OF LOUISE² tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, tenzij hier uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen van wordt afgeweken.

 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HOUSE OF LOUISE² het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met Opdrachtgever geschieden.

 6. Indien door HOUSE OF LOUISE² of door HOUSE OF LOUISE² ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HOUSE OF LOUISE² aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HOUSE OF LOUISE² worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HOUSE OF LOUISE² zijn verstrekt, heeft HOUSE OF LOUISE² het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan HOUSE OF LOUISE² ter beschikking heeft gesteld. HOUSE OF LOUISE² is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HOUSE OF LOUISE² is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 8. HOUSE OF LOUISE² is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan HOUSE OF LOUISE² de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. HOUSE OF LOUISE² zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HOUSE OF LOUISE² gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen HOUSE OF LOUISE² bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van HOUSE OF LOUISE² op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HOUSE OF LOUISE² een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HOUSE OF LOUISE² gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van HOUSE OF LOUISE² daardoor direct of indirect ontstaan.

 14. Indien HOUSE OF LOUISE² met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is HOUSE OF LOUISE² niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij HOUSE OF LOUISE²:

 • alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op HOUSE OF LOUISE² rustende verplichting ingevolge de wet;

 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Afspraken Coaching

 1. Afspraken dienen –indien noodzakelijk- uiterlijk 48 uur voor de sessie geannuleerd te worden. Bij annulering uiterlijk 48 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt HOUSE OF LOUISE² zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 2. De tijd die men mogelijk te laat komt op afspraak wordt niet gecompenseerd.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. HOUSE OF LOUISE² is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst HOUSE OF LOUISE² ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van HOUSE OF LOUISE² kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is HOUSE OF LOUISE² bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HOUSE OF LOUISE² kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HOUSE OF LOUISE² op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HOUSE OF LOUISE² de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien HOUSE OF LOUISE² tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is HOUSE OF LOUISE² gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HOUSE OF LOUISE² gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HOUSE OF LOUISE², zal HOUSE OF LOUISE² in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HOUSE OF LOUISE² extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HOUSE OF LOUISE² anders aangeeft.

 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HOUSE OF LOUISE² vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HOUSE OF LOUISE² op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Overmacht

 1. HOUSE OF LOUISE² is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HOUSE OF LOUISE² geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JANINA LOUISE en/of DEWI LOUISE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HOUSE OF LOUISE² of van derden daaronder begrepen. HOUSE OF LOUISE² heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HOUSE OF LOUISE² zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. HOUSE OF LOUISE² kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zoveel HOUSE OF LOUISE² ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HOUSE OF LOUISE² gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Honorarium

 1. Opdrachtgever is aan HOUSE OF LOUISE² een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte onkosten verschuldigd overeenkomstig de bij HOUSE OF LOUISE² gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

 2. In geval van verkoop bedraagt de aan House of Louise² verschuldigde commissie, vastgelegd in de Opdrachtbevestiging, een van tevoren overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HOUSE OF LOUISE² aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HOUSE OF LOUISE² aangegeven. HOUSE OF LOUISE² is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. HOUSE OF LOUISE² heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HOUSE OF LOUISE² kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HOUSE OF LOUISE² kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HOUSE OF LOUISE² verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien HOUSE OF LOUISE² echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie de zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Aan de opdracht zal door HOUSE OF LOUISE² niet zonder toestemming van de Opdrachtgever worden gerefereerd.

 3. Elke vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld in coachgesprekken wordt alleen na schriftelijk toestemming van de coachee gecommuniceerd met Opdrachtgever of externe partijen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien HOUSE OF LOUISE² aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Indien HOUSE OF LOUISE² aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. De aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 4. HOUSE OF LOUISE² is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HOUSE OF LOUISE² aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HOUSE OF LOUISE² toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HOUSE OF LOUISE² is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 6. HOUSE OF LOUISE² is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. HOUSE OF LOUISE² is evenwel niet aansprakelijk voor:

  1. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade, van welke aard ook, die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan HOUSE OF LOUISE² of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

  2. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door HOUSE OF LOUISE² ingeschakelde hulppersonen (werknemers van HOUSE OF LOUISE² daaronder niet inbegrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met HOUSE OF LOUISE² verbonden organisatie;

  3. voor schade aan objecten als gevolg van onder meer wijzigingen in atmosferische omstandigheden.
   bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

  4. De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HOUSE OF LOUISE².

  5. Indien het ontstaan van schade aan een object door schuld te wijten is aan HOUSE OF LOUISE², haar werknemers of vertegenwoordigers, is de omvang van de aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de overeengekomen commissie/ declaratiebedrag.

  6. De aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan HOUSE OF LOUISE² heeft betaald en /of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van honderdduizend euro (€ 100.000,-).

  7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij HOUSE OF LOUISE² te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

  8. Opdrachtgever is gehouden HOUSE OF LOUISE² schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van HOUSE OF LOUISE² ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van HOUSE OF LOUISE²

Artikel 11 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart HOUSE OF LOUISE² voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HOUSE OF LOUISE² toerekenbaar is. Indien HOUSE OF LOUISE² uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden HOUSE OF LOUISE² zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HOUSE OF LOUISE², zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HOUSE OF LOUISE² en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. HOUSE OF LOUISE² behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. HOUSE OF LOUISE² heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 2. Alle door HOUSE OF LOUISE² verstrekte stukken, zoals oefeningen, adviezen, rapporten, tekeningen et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van HOUSE OF LOUISE² worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht.
   

Artikel 13 Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens House of Louise² in verband met het verrichten van werkzaamheden door House of Louise² in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HOUSE OF LOUISE² partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van HOUSE OF LOUISE² is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HOUSE OF LOUISE² het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met HOUSE OF LOUISE².

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

🇬🇧  TERMS AND CONDITIONS

*Hereunder a translation of the terms and conditions.

Please pardon possible spelling mistakes and/or mistranslated sentences and paragraphs.

The Dutch text of the general terms and conditions are always decisive for the explanation.

 

​HIRE, PARTNERSHIPS AND OTHER ASSIGNMENTS

 

​Article 1. General

 1. These conditions apply to every offer, quotation and agreement between HOUSE OF LOUISE² and a Client to which HOUSE OF LOUISE² has declared these conditions applicable, insofar as the parties have not expressly deviated from these conditions in writing.

 2. The present terms and conditions also apply to agreements with HOUSE OF LOUISE², for the implementation of which third parties must be involved by HOUSE OF LOUISE².

 3. The applicability of any purchase or other conditions of the Client is expressly rejected.

 4. If one or more provisions in these general terms and conditions are at any time wholly or partially invalid or should be annulled, the other provisions of these general terms and conditions will remain fully applicable. HOUSE OF LOUISE² and the Client will then enter into consultation in order to agree on new provisions to replace the void or voided provisions, taking into account as much as possible the purpose and intent of the original provisions.

 5. If there is a lack of clarity regarding the interpretation of one or more provisions of these general terms and conditions, the interpretation must be made 'in the spirit' of these provisions.

 6. If a situation arises between the parties that is not regulated in these general terms and conditions, this situation must be assessed in the spirit of these general terms and conditions.

 7. If HOUSE OF LOUISE² does not always require strict compliance with these conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that HOUSE OF LOUISE² would to any extent lose the right to enforce strict compliance with the provisions of these conditions in other cases. to desire.

 

Article 2. Quotations and offers

 1. All quotations and offers from HOUSE OF LOUISE² are without obligation. They are valid for 14 days unless otherwise indicated. HOUSE OF LOUISE² is only bound by the quotations and offers if the acceptance thereof is confirmed in writing by the Client within 14 days.

 2. As long as a quotation/offer from HOUSE OF LOUISE² has not yet been accepted by the Client, HOUSE OF LOUISE² reserves the right to deploy its capacity elsewhere.

 3. HOUSE OF LOUISE² cannot be held to its quotations or offers if the Client can reasonably understand that the quotations or offers, or a part thereof, contain an obvious mistake or error.

 4. The prices stated in a quotation or offer are exclusive of VAT and any travel and accommodation costs, unless indicated otherwise.

 5. If the acceptance (whether or not on minor points) deviates from the offer included in the quotation or offer, HOUSE OF LOUISE² is not bound by it. The agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless HOUSE OF LOUISE² indicates otherwise.

 6. If the Client refers in its order or order confirmation to its own purchase or other conditions and/or has added such conditions thereto, then HOUSE OF LOUISE² is not obliged to refer the Client again to the full application of Article 2, paragraph 3 of these requirements.

 7. A composite quotation does not oblige HOUSE OF LOUISE² to perform part of the assignment for a corresponding part of the stated price. Offers or quotations do not automatically apply to future orders.

 

Article 3 Contract duration; execution terms, transfer of risk, execution and amendment of the agreement; price increase

 1. The agreement between HOUSE OF LOUISE² and the Client is entered into for an indefinite period of time, unless the nature of the agreement dictates otherwise or if the parties expressly agree otherwise in writing.

 2. If a term has been agreed or specified for the performance of certain activities or for the delivery of certain items, this is never a strict deadline. If a term is exceeded, the Client must therefore give HOUSE OF LOUISE² written notice of default. HOUSE OF LOUISE² must be offered a reasonable term to still implement the agreement.

 3. HOUSE OF LOUISE² will make every effort to perform the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship according to the standards of the moment.

 4. Agreements concluded with HOUSE OF LOUISE² lead to an obligation of best efforts for HOUSE OF LOUISE², not an obligation of result, unless the parties expressly deviate from this in writing.

 5. If HOUSE OF LOUISE² or third parties engaged by HOUSE OF LOUISE² perform work in the context of the assignment at the Client's location, care is taken, free of charge, for the facilities reasonably desired by those employees.

 6. The Client shall ensure that all information, which HOUSE OF LOUISE² indicates is necessary or which the Client should reasonably understand to be necessary for the execution of the agreement, is provided to HOUSE OF LOUISE² in a timely manner. If the information required for the execution of the agreement has not been provided to HOUSE OF LOUISE² in time, HOUSE OF LOUISE² has the right to suspend the execution of the agreement and/or to pay the additional costs resulting from the delay at the then usual rates. to be charged to the client. The execution term does not commence until after the Client has made the data available to HOUSE OF LOUISE².

 7. HOUSE OF LOUISE² is not liable for damage, of whatever nature, because HOUSE OF LOUISE² has based on incorrect and/or incomplete information provided by the Client.

 8. HOUSE OF LOUISE² is entitled to execute the agreement in different phases and to invoice the part thus executed separately.

 9. If the agreement is executed in phases, HOUSE OF LOUISE² can suspend the execution of those parts that belong to a following phase until the Client has approved the results of the preceding phase in writing.

 10. If during the execution of the agreement it appears that it is necessary for a proper execution to change or supplement it, the parties will proceed to adjust the agreement in good time and in mutual consultation. If the nature, scope or content of the agreement, whether or not at the request or direction of the Client, of the competent authorities, etc., is changed and the agreement is changed in qualitative and/or quantitative terms as a result, this may have consequences. for what was originally agreed. As a result, the originally agreed amount can also be increased or decreased. HOUSE OF LOUISE² will provide a price quote in advance as much as possible. Furthermore, by changing the agreement, the originally stated term of execution can be changed. The Client accepts the possibility of amending the agreement, including the change in price and term of execution.

 11. If the agreement is amended, including an addition, HOUSE OF LOUISE² is entitled to implement it only after approval has been given by the person authorized within HOUSE OF LOUISE² and the Client has agreed to the price quoted for the execution and other conditions, including the time to be determined at that time at which it will be implemented. Not or not immediately executing the amended agreement does not constitute a breach of contract on the part of HOUSE OF LOUISE² and is no ground for the Client to terminate or cancel the agreement.

 12. Without being in default, HOUSE OF LOUISE² can refuse a request to amend the agreement, if this could have qualitative and/or quantitative consequences, for example for the work to be performed or goods to be delivered in that context.

 13. If the Client should be in default in the proper fulfillment of what he is obliged to towards HOUSE OF LOUISE², the Client is liable for all damage on the part of HOUSE OF LOUISE² as a result, directly or indirectly.

 14. If HOUSE OF LOUISE² agrees a fixed fee or fixed price with the Client, HOUSE OF LOUISE² is nevertheless entitled at all times to increase this fee or this price without the Client being entitled to dissolve the agreement for that reason. , if the increase in the price results from a power or obligation under the law or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, wages, etc. or on other grounds that could not reasonably have been foreseen when the agreement was entered into .

 15. If the price increase, other than as a result of an amendment to the agreement, exceeds 10% and takes place within three months after the conclusion of the agreement, then only the Client who is entitled to invoke Title 5 Section 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code is entitled to terminate the agreement by means of a written statement, unless HOUSE OF LOUISE²:

 • is still willing to perform the agreement on the basis of what was originally agreed;

 • if the price increase results from a power or an obligation resting on HOUSE OF LOUISE² under the law;

 • if it has been stipulated that the delivery will take place more than three months after the conclusion of the agreement;

 • or, in the case of delivery of an item, if it has been stipulated that delivery will take place more than three months after the purchase.

 

Article 4 Coaching Agreements

 1. If necessary, appointments must be canceled no later than 48 hours before the session. If canceled at least 48 hours before the appointment, the appointment will be moved to a later date. In case of non-cancellation or in case of cancellation within 48 hours before the appointment, HOUSE OF LOUISE² reserves the right to charge the reserved time.

 2. The time that one may be late by appointment will not be compensated.

 

Article 5 Suspension, dissolution and early termination of the agreement

 1. HOUSE OF LOUISE² is authorized to suspend the fulfillment of the obligations or to dissolve the agreement, if the Client does not fulfill the obligations under the agreement, not fully or not on time, after the conclusion of the agreement, HOUSE OF LOUISE² becomes aware of circumstances good give grounds to fear that the Client will not fulfill its obligations, if the Client was requested at the conclusion of the agreement to provide security for the fulfillment of its obligations under the agreement and this security is not provided or is insufficient or if due to the delay on the part of the Client, HOUSE OF LOUISE² can no longer be expected to fulfill the agreement under the originally agreed conditions.

 2. Furthermore, HOUSE OF LOUISE² is authorized to dissolve the agreement if circumstances arise of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or if other circumstances arise that are of such a nature that unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be expected of HOUSE OF LOUISE². LOUISE² can be required.

 3. If the agreement is dissolved, HOUSE OF LOUISE²'s claims against the Client are immediately due and payable. If HOUSE OF LOUISE² suspends the fulfillment of the obligations, it retains its rights under the law and the agreement.

 4. If HOUSE OF LOUISE² proceeds to suspension or dissolution, it is in no way obliged to compensate damage and costs incurred in any way.

 5. If the dissolution is attributable to the Client, HOUSE OF LOUISE² is entitled to compensation for the damage, including the costs, incurred directly and indirectly as a result.

 6. If the Client fails to fulfill its obligations arising from the agreement and this non-compliance justifies dissolution, HOUSE OF LOUISE² is entitled to dissolve the agreement immediately and with immediate effect without any obligation on its part to pay any compensation or indemnification, while the Client, due to breach of contract, is obliged to pay compensation or indemnification.

 7. If the agreement is terminated prematurely by HOUSE OF LOUISE², HOUSE OF LOUISE² will arrange for the transfer of work still to be performed to third parties in consultation with the Client. This unless the termination is attributable to the Client. If the transfer of the work entails additional costs for HOUSE OF LOUISE², these will be charged to the Client. The Client is obliged to pay these costs within the aforementioned term, unless HOUSE OF LOUISE² indicates otherwise.

 8. In the event of liquidation, (application for) suspension of payments or bankruptcy, attachment - if and insofar as the attachment is not lifted within three months - at the expense of the Client, debt restructuring or any other circumstance as a result of which the Client can no longer freely HOUSE OF LOUISE² is free to terminate the agreement with immediate effect or to cancel the order or agreement, without any obligation on its part to pay any compensation or compensation. In that case, the claims of HOUSE OF LOUISE² on the Client are immediately due and payable.

 9. If the Client cancels an order placed in whole or in part, the work that was performed and the items ordered or prepared for that purpose, plus any delivery, removal and delivery costs thereof and the working time reserved for the execution of the agreement, will be fully paid to be charged to the Client.

 

Article 6 Force majeure

 1. HOUSE OF LOUISE² is not obliged to fulfill any obligation towards the Client if he is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not due to fault, and neither under the law, a legal act or generally accepted for comes to his account.

 2. Force majeure in these general terms and conditions is understood to mean, in addition to what is understood in this regard in law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, over which HOUSE OF LOUISE² has no influence, but through which JANINA LOUISE and/or DEWI LOUISE is unable to fulfill its obligations. Strikes in the company of HOUSE OF LOUISE² or of third parties included. HOUSE OF LOUISE² also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment of the agreement occurs after HOUSE OF LOUISE² should have fulfilled its obligation.

 3. HOUSE OF LOUISE² can suspend the obligations under the agreement during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than two months, each of the parties is entitled to dissolve the agreement, without any obligation to pay compensation to the other party.

 4. Insofar as HOUSE OF LOUISE² has partially fulfilled or will be able to fulfill its obligations under the agreement at the time of the occurrence of force majeure, and the part fulfilled or to be performed has independent value, HOUSE OF LOUISE² is entitled to to invoice the fulfilled part or the part to be fulfilled separately. The Client is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

 

Article 7 Fee

 1. The client owes HOUSE OF LOUISE² a fee as well as compensation for expenses incurred in accordance with the usual rates, calculation methods and working methods at HOUSE OF LOUISE².

 2. In the event of a sale, the commission owed to House of Louise², recorded in the Order Confirmation, is a percentage agreed in advance of the sum for which the sale was made.

 

Article 8 Payment and collection costs

 1. Payment must always be made within 14 days of the invoice date, in a manner to be indicated by HOUSE OF LOUISE² in the currency in which the invoice is made, unless otherwise indicated in writing by HOUSE OF LOUISE². HOUSE OF LOUISE² is entitled to invoice periodically.

 2. If the Client fails to pay an invoice on time, the Client is legally in default. The Client will then owe an interest of 1% per month, unless the statutory interest is higher, in which case the statutory interest is due. The interest on the amount due and payable will be calculated from the moment that the Client is in default until the moment of payment of the full amount owed.

 3. HOUSE OF LOUISE² has the right to have the payments made by the Client go first of all to reduce the costs, then to reduce the interest due and finally to reduce the principal sum and the current interest. HOUSE OF LOUISE² can, without being in default as a result, refuse an offer of payment if the Client designates a different order for the allocation of the payment. HOUSE OF LOUISE² can refuse full repayment of the principal if the outstanding and current interest and collection costs are not also paid.

 4. The Client is never entitled to set off the amount owed by him to HOUSE OF LOUISE². Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation. The Client who cannot invoke Section 6.5.3 (Articles 231 to 247, Book 6 of the Dutch Civil Code) is also not entitled to suspend payment of an invoice for any other reason.

 5. If the Client is in default or in default in the (timely) fulfillment of its obligations, all reasonable costs incurred in obtaining payment out of court will be borne by the Client. The extrajudicial costs are calculated on the basis of what is customary in Dutch collection practice, currently the calculation method according to Rapport Voorwerk II. However, if HOUSE OF LOUISE² has incurred higher costs for collection that were reasonably necessary, the costs actually incurred will be eligible for compensation. Any judicial and enforcement costs incurred will also be recovered from the Client. The Client also owes interest on the collection costs owed.

 

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie de zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Aan de opdracht zal door HOUSE OF LOUISE² niet zonder toestemming van de Opdrachtgever worden gerefereerd.

 3. Elke vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld in coachgesprekken wordt alleen na schriftelijk toestemming van de coachee gecommuniceerd met Opdrachtgever of externe partijen.
   

Article 10 Liability

 1. If HOUSE OF LOUISE² should be liable, this liability is limited to what is regulated in this provision.

 2. If HOUSE OF LOUISE² should be liable for any damage, the liability of HOUSE OF LOUISE² is limited to a maximum of twice the invoice value of the order, at least to that part of the order to which the liability relates.

 3. The liability of HOUSE OF LOUISE² is in any case always limited to the amount paid out by its insurer, where appropriate.

 4. HOUSE OF LOUISE² is only liable for direct damage.

 5. Direct damage is exclusively understood to mean the reasonable costs to determine the cause and the extent of the damage, insofar as the determination relates to damage within the meaning of these terms and conditions, any reasonable costs incurred to compensate for the defective performance of HOUSE OF LOUISE². to have the agreement met, insofar as these can be attributed to HOUSE OF LOUISE² and reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the Client demonstrates that these costs have led to limitation of direct damage as referred to in these general terms and conditions. HOUSE OF LOUISE² is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption.

 6. HOUSE OF LOUISE² is liable towards the Client for a shortcoming in the execution of the assignment insofar as the shortcoming consists in not observing the care and expertise that may be relied upon in the execution of the assignment. However, HOUSE OF LOUISE² is not liable for:

 • damage of any kind incurred by the Client or third parties, which is the result of the provision of incorrect or incomplete data or information by the Client to HOUSE OF LOUISE² or is otherwise the result of an act or omission on the part of the Client;

 • damage incurred by the Client or third parties that is the result of an act or omission of auxiliary persons engaged by HOUSE OF LOUISE² (not including employees of HOUSE OF LOUISE²), even if they are employed by an organization associated with HOUSE OF LOUISE²;

 • for damage to objects as a result of, among other things, changes in atmospheric conditions.

 • business, indirect or consequential loss incurred by the Client or third parties.

 • The exclusions of HOUSE OF LOUISE²'s liability referred to in the first paragraph do not apply insofar as the damage is the result of intent or gross negligence on the part of HOUSE OF LOUISE².

 • If the occurrence of damage to an object is attributable to HOUSE OF LOUISE², its employees or representatives, the extent of the liability of HOUSE OF LOUISE² is in all cases limited to the amount of the agreed commission / declaration amount.

 • The liability of HOUSE OF LOUISE² for a shortcoming in the execution of the assignment as well as for an unlawful act is limited to three times the amount that the Client has paid to HOUSE OF LOUISE² according to the criterion of the provisions of Article 7 as a fee (excluding turnover tax) and /or is still owed with regard to the work to which the damage-causing event relates or to which it relates, with a maximum of one hundred thousand euros (€ 100,000).

 • A claim for compensation for damage must be submitted to HOUSE OF LOUISE² no later than twelve months after the Client has discovered or could reasonably have discovered the damage, failing which the right to compensation lapses.

 • The Client is obliged to indemnify and hold harmless HOUSE OF LOUISE² against all claims from third parties - including shareholders, directors, supervisory directors and personnel of the Client as well as affiliated legal entities and companies and others involved in the Client's organization - arising from or related to the work of HOUSE OF LOUISE² for the benefit of the Client, except insofar as these claims are the result of intent or gross negligence on the part of HOUSE OF LOUISE²

 

Article 11 Indemnification

 1. The Client indemnifies HOUSE OF LOUISE² against any claims from third parties who suffer damage in connection with the execution of the agreement and the cause of which is attributable to others than HOUSE OF LOUISE². If HOUSE OF LOUISE² should be addressed by third parties for this reason, the Client is obliged to assist HOUSE OF LOUISE² both extrajudicially and judicially and to immediately do everything that may be expected of him in that case. If the Client fails to take adequate measures, HOUSE OF LOUISE² is entitled to do so itself, without notice of default. All costs and damage on the part of HOUSE OF LOUISE² and third parties arising as a result, will be entirely at the expense and risk of the Client.

 

Article 12 Intellectual property

 1. HOUSE OF LOUISE² reserves the rights and powers to which it is entitled under the Copyright Act and other intellectual laws and regulations. HOUSE OF LOUISE² has the right to use the knowledge gained by the execution of an agreement for other purposes, insofar as no strictly confidential information of the Client is disclosed to third parties.

 2. All documents provided by HOUSE OF LOUISE², such as exercises, advice, reports, drawings, etc., are exclusively intended to be used by the Client and may not be reproduced, made public or disclosed to third parties without the prior consent of HOUSE OF LOUISE². brought.

  

Article 13 Expiration period

 1. Insofar as not provided otherwise in these general terms and conditions, any right of action of the Client for whatever reason vis-à-vis House of Louise² in connection with the performance of work by House of Louise² in any case after one year after the moment at which the Client became known or reasonably known. could be with the existence of these rights.

 

Article 14 Applicable law and disputes

 1. Dutch law applies exclusively to all legal relationships to which HOUSE OF LOUISE² is a party, even if an agreement is wholly or partially performed abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.

 2. The judge in the place of business of HOUSE OF LOUISE² has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the law prescribes otherwise. Nevertheless, HOUSE OF LOUISE² has the right to submit the dispute to the competent court according to the law.

 3. The parties will only appeal to the court after they have made every effort to settle a dispute in mutual consultation.

 

Article 15 Location and change of conditions

 1. These terms and conditions have been filed with the Utrecht Chamber of Commerce in the Netherlands.

 2. The most recently filed version or the version that applied at the time of the establishment of the legal relationship with HOUSE OF LOUISE² is always applicable.

 3. The Dutch text of the general terms and conditions are always decisive for the explanation thereof.