ALGEMENE VOORWAARDEN

INHUUR, SAMENWERKINGEN EN ANDERE OPDRACHTEN

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HOUSE OF LOUISE², en een Opdrachtgever waarop HOUSE OF LOUISE² deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HOUSE OF LOUISE², voor de uitvoering waarvan door HOUSE OF LOUISE² derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HOUSE OF LOUISE² en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. Indien HOUSE OF LOUISE² niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HOUSE OF LOUISE² in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van HOUSE OF LOUISE² zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen tenzij anders is aangegeven. HOUSE OF LOUISE² is slechts aan de offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 2. Zolang een offerte/aanbieding van HOUSE OF LOUISE² nog niet is aanvaard door Opdrachtgever, behoudt HOUSE OF LOUISE² zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

 3. HOUSE OF LOUISE² kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.

 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HOUSE OF LOUISE² daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HOUSE OF LOUISE² anders aangeeft.

 6. Indien de Opdrachtgever in zijn order of opdrachtbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/of dergelijke voorwaarden daaraan heeft toegevoegd, dan is HOUSE OF LOUISE² niet verplicht Opdrachtgever opnieuw te verwijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.

 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht HOUSE OF LOUISE² niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen HOUSE OF LOUISE² en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever HOUSE OF LOUISE² derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HOUSE OF LOUISE² dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. HOUSE OF LOUISE² zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap naar de maatstaven van het moment uit te voeren.

 4. Met HOUSE OF LOUISE² gesloten overeenkomsten leiden voor HOUSE OF LOUISE² tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, tenzij hier uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen van wordt afgeweken.

 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HOUSE OF LOUISE² het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met Opdrachtgever geschieden.

 6. Indien door HOUSE OF LOUISE² of door HOUSE OF LOUISE² ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HOUSE OF LOUISE² aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HOUSE OF LOUISE² worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HOUSE OF LOUISE² zijn verstrekt, heeft HOUSE OF LOUISE² het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan HOUSE OF LOUISE² ter beschikking heeft gesteld. HOUSE OF LOUISE² is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HOUSE OF LOUISE² is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 8. HOUSE OF LOUISE² is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan HOUSE OF LOUISE² de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. HOUSE OF LOUISE² zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HOUSE OF LOUISE² gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen HOUSE OF LOUISE² bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van HOUSE OF LOUISE² op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HOUSE OF LOUISE² een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HOUSE OF LOUISE² gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van HOUSE OF LOUISE² daardoor direct of indirect ontstaan.

 14. Indien HOUSE OF LOUISE² met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is HOUSE OF LOUISE² niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij HOUSE OF LOUISE²:

 • alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op HOUSE OF LOUISE² rustende verplichting ingevolge de wet;

 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Afspraken Coaching

 1. Afspraken dienen –indien noodzakelijk- uiterlijk 48 uur voor de sessie geannuleerd te worden. Bij annulering uiterlijk 48 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt HOUSE OF LOUISE² zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 2. De tijd die men mogelijk te laat komt op afspraak wordt niet gecompenseerd.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. HOUSE OF LOUISE² is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst HOUSE OF LOUISE² ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van HOUSE OF LOUISE² kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is HOUSE OF LOUISE² bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HOUSE OF LOUISE² kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HOUSE OF LOUISE² op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HOUSE OF LOUISE² de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien HOUSE OF LOUISE² tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is HOUSE OF LOUISE² gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HOUSE OF LOUISE² gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HOUSE OF LOUISE², zal HOUSE OF LOUISE² in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HOUSE OF LOUISE² extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HOUSE OF LOUISE² anders aangeeft.

 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HOUSE OF LOUISE² vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HOUSE OF LOUISE² op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Overmacht

 1. HOUSE OF LOUISE² is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HOUSE OF LOUISE² geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JANINA LOUISE en/of DEWI LOUISE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HOUSE OF LOUISE² of van derden daaronder begrepen. HOUSE OF LOUISE² heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HOUSE OF LOUISE² zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. HOUSE OF LOUISE² kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zoveel HOUSE OF LOUISE² ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HOUSE OF LOUISE² gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Honorarium

 1. Opdrachtgever is aan HOUSE OF LOUISE² een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte onkosten verschuldigd overeenkomstig de bij HOUSE OF LOUISE² gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

 2. In geval van verkoop bedraagt de aan House of Louise² verschuldigde commissie, vastgelegd in de Opdrachtbevestiging, een van tevoren overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HOUSE OF LOUISE² aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HOUSE OF LOUISE² aangegeven. HOUSE OF LOUISE² is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. HOUSE OF LOUISE² heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HOUSE OF LOUISE² kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HOUSE OF LOUISE² kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HOUSE OF LOUISE² verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien HOUSE OF LOUISE² echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie de zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Aan de opdracht zal door HOUSE OF LOUISE² niet zonder toestemming van de Opdrachtgever worden gerefereerd.

 3. Elke vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld in coachgesprekken wordt alleen na schriftelijk toestemming van de coachee gecommuniceerd met Opdrachtgever of externe partijen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien HOUSE OF LOUISE² aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Indien HOUSE OF LOUISE² aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. De aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 4. HOUSE OF LOUISE² is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HOUSE OF LOUISE² aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HOUSE OF LOUISE² toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HOUSE OF LOUISE² is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 6. HOUSE OF LOUISE² is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. HOUSE OF LOUISE² is evenwel niet aansprakelijk voor:

  1. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade, van welke aard ook, die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan HOUSE OF LOUISE² of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

  2. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door HOUSE OF LOUISE² ingeschakelde hulppersonen (werknemers van HOUSE OF LOUISE² daaronder niet inbegrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met HOUSE OF LOUISE² verbonden organisatie;

  3. voor schade aan objecten als gevolg van onder meer wijzigingen in atmosferische omstandigheden.
   bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

  4. De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HOUSE OF LOUISE².

  5. Indien het ontstaan van schade aan een object door schuld te wijten is aan HOUSE OF LOUISE², haar werknemers of vertegenwoordigers, is de omvang van de aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de overeengekomen commissie/ declaratiebedrag.

  6. De aansprakelijkheid van HOUSE OF LOUISE² voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan HOUSE OF LOUISE² heeft betaald en /of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van honderdduizend euro (€ 100.000,-).

  7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij HOUSE OF LOUISE² te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

  8. Opdrachtgever is gehouden HOUSE OF LOUISE² schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van HOUSE OF LOUISE² ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van HOUSE OF LOUISE²

Artikel 11 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart HOUSE OF LOUISE² voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HOUSE OF LOUISE² toerekenbaar is. Indien HOUSE OF LOUISE² uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden HOUSE OF LOUISE² zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HOUSE OF LOUISE², zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HOUSE OF LOUISE² en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. HOUSE OF LOUISE² behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. HOUSE OF LOUISE² heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 2. Alle door HOUSE OF LOUISE² verstrekte stukken, zoals oefeningen, adviezen, rapporten, tekeningen et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van HOUSE OF LOUISE² worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht.
   

Artikel 13 Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens House of Louise² in verband met het verrichten van werkzaamheden door House of Louise² in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HOUSE OF LOUISE² partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van HOUSE OF LOUISE² is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HOUSE OF LOUISE² het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met HOUSE OF LOUISE².

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.